DEVISART

Kosztorysy budowlane


O NAS

Dla kogo jest DevisArt?  
Być może wiele osób odwiedzających naszą stronę zadaje sobie to pytanie. Bazując na własnych doświadczeniach oraz bacznie obserwując rynek usług budowlanych zauważyliśmy, że jest wiele podmiotów którym współpraca z naszą firmą może przynieść duże korzyści.   
Do takich firm należą biura projektowe czy też projektanci, firmy wykonawcze oraz indywidualni inwestorzy państwowi lub prywatni.  

Co DevisArt może zaoferować?  
Szeroki zakres usług.  
Jest takie powiedzenie "Jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego". Dobry projektant wcale nie musi być dobrym kosztorysantem. Często zadanie projektowe którego się podejmuje obejmuje zakresem wyliczenie wartości inwestycji. Mały problem, jeśli może być oszacowana wskaźnikowo. Gorzej jeśli inwestor zażyczy kosztorys sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej (co często występuje w Zamówieniach Publicznych).  
 
A firmy wykonawcze?  
Dla wykonawców mamy propozycję usług obejmujących obowiązku Działu Przygotowania Produkcji. Jeśli brak Ci doświadczenia w zamówieniach publicznych wycenimy, sporządzimy ofertę i zachowamy dyskrecję, a podczas trwania inwestycji jesteśmy w stanie zapewnić obsługę w zakresie: specyfikacji materiałowej wraz ze znalezieniem producentów/dostawców specyficznych materiałów, rozliczania podwykonawców, sporządzenia kosztorysów wykonawczych oraz protokołów odbioru.  
Można zadać pytanie: biuro projektowe i projektanci - ok, firmy wykonawcze - ok, ale inwestorzy?  
Dlaczego nie. W tej konfiguracji nasza firma staje po stronie inwestora i reprezentuje go wobec wykonawcy lub instytucji finansującej jako jednostka dbająca, aby rozliczenia finansowe przeprowadzone zostały zgodnie z obowiązującymi Katalogami Nakładów Rzeczowych (KNR) i cennikami.  
Odpowiadając na postawione na początku pytanie: "dla kogo jest DevisArt" można powiedzieć jedynie tyle: "Skoro trafiłeś na naszą stronę, to na pewno dla Ciebie".

Jeśli interesują Cię:  
- wskaźnikowe zastawienia kosztów dla planowanych inwestycji;  
- przedmiary robót dla planowanych inwestycji czy prac remontowych na podstawie dokumentacji lub uzyskane bezpośrednio na placu budowy;  
- kosztorysy inwestorskie na podstawie dokumentacji technicznej lub z przedmiarami na placu budowy;  
- założenia wyjściowe do kosztorysowania;  
- kosztorysy ofertowe w oparciu o dostarczone przedmiary ewentualnie z wykonaniem przedmiarów na podstawie dokumentacji lub z pomiarami na terenie budowy;  
- kosztorysy powykonawcze będące podstawą do rozliczenia z inwestorem lub podwykonawcą;  
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;  
- wartości kosztorysowe inwestycji (WKI);  
- aktualizację kosztorysów do obecnych cen i przepisów prawnych;  
- zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu na potrzeby inwestycji;  
- sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów;  
- wycenę wartości prac projektowych na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych;  
- niezależne kosztorysy oceny szkód i przywrócenia stanu pierwotnego powstałych w wyniku przypadków losowych dla osób i instytucji ubiegających się o odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych;  
- obsługa inwestycji budowlanych pod kątem przygotowania, realizacji oraz rozliczenia zarówno z inwestorem jak i firmami podwykonawczymi.  
 
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą,  
Zarząd DevisArt Sp. z o.o.

BIURA PROJEKTOWE

Nasza oferta kierowana do biur projektowych i projektantów obejmuje szeroki zakres usług.

Instytucjom współpracującym z inwestorami publicznymi oferujemy przygotowanie dokumentacji będącej podstawą do przeprowadzenia procedury podlegającej Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Sporządzamy kosztorysy inwestorskie w oparciu o obowiązujące w Zamówieniach Publicznych Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR) i Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR). Kalkulację przeprowadzimy na podstawie aktualnych cenników obowiązujących w Zamówieniach Publicznych. Efektem naszej pracy są kosztorysy inwestorskie sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej. Oprócz kosztorysów inwestorskich wykonujemy przedmiary oraz kosztorysy ślepe. Efekt naszej pracy otrzymacie Państwo w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym w uniwersalnym formacie pdf oraz ath tak porządanym przez firmy biorące udział w procedurach przetargowych.


Zakres naszej działalności obejmuje również wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Oprócz kosztorysów wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej oferujemy przeprowadzenie wyceny inwestycji będącej w fazie koncepcji. Zbiorcze Zestawienie Kosztów Inwestycji dokonujemy na podstawie projektu koncepcyjnego w oparciu o publikacje cen jednostkowych np: WKI lub podobne.


Nasze doświadczenie ze współpracy z biurami projektów poza powyższymi obejmuje również:  
- Programy Funkcjonalno Użytkowe (PFU),  
- wycenę wartości prac projektowych podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych.

Powyższe wyceny i analizy wykonujemy w branżach:  
- ogólnobudowlana inwestycyjna i remontowa (obiekty: mieszkaniowe, szkolnictwa, przemysłowe, komunalne, lecznictwa zbiorowego - przychodnie, szpitale);  
- instalacje sanitarne (wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, ciepła technicznego, wody lodowej, wentylacyjne i klimatyzacyjne, gazy medyczne);  
- instalacje elektryczne;  
- instalacje teletechniczne i sieci strukturalne.

INWESTORZY

Inwestorów do których DevisArt kieruje ofertę można rozgraniczyć ze względu na wielkość realizowanych inwestycji oraz źródło finansowania.

Zacznijmy od inwestorów najmniejszych, osoby prywatne planujące budowę domu lub remont.
Mimo, że takie inwestycje opierają się głównie na umowie pomiędzy wykonawcą a inwestorem to i tutaj może nawiązać się współpraca pomiędzy naszą firmą, a inwestorem.
Wielu wykonawców nie korzysta z programów kosztorysowych samodzielnie ustalając stawki za prace budowlane. Warto jednak pokusić się o wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru. Da to wstępny obraz kosztów jaki musi ponieść inwestor oraz umożliwi uzyskanie ofert od potencjalnych wykonawców sporządzonych na podstawie ujednoliconego zakresu i obmiaru.


Często spotykanym zjawiskiem jest ubieganie się inwestora przeprowadzającego remont, adaptację lub modernizację lokalu o dofinansowanie lub zwrot kosztów poniesionych z różnych instytucji.

Jak już wcześniej wspomniałem, wiele drobnych firm remontowo-budowlanych wykonując wyceny przewidywanych prac pomija korzystanie z programów kosztorysowych posiadając własny cennik prac budowlanych. Niestety instytucje dofinansowujące często działają w oparciu o pieniądze publiczne i dla nich obowiązującym jest przeprowadzenie rozliczenia zgodnie z Katalogami Nakładów Rzeczowych (KNR), Kosztorysowymi Normami Nakładów Rzeczowych (KNNR) na podstawie obowiązujących cen jednostkowych. Dodatkowo częstym wymogiem jest sporządzenie kalkulacji metodą szczegółową, czego podane przykłady firm budowlanych nie spełniają.  
W takiej sytuacji nasza praca może polegać na wykonaniu kosztorysu inwestorskiego podczas ubiegania się o dofinansowanie oraz wykonawczego służącego do rozliczenia końcowego.


Przy realizowaniu dużych inwestycji kubaturowych pierwszym etapem procesu inwestycyjnego jest koncepcja. W tej fazie opracowania trudno jest dokonać rzetelnej wyceny. Mimo wszystko również na tym etapie możemy dokonać kalkulacji i sporządzić Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) przybliżając inwestorowi wielkość planowanej inwestycji.
W sytuacji przewidywanych prac projektowych możemy wspomóc inwestora sporządzając kosztorys inwestorski obejmujący wycenę przewidywanych prac projektowych. Wycen takich dokonujemy zgodnie ze Środowiskowymi Zasadami Wycen Prac Projektowych które są "projektowym" odpowiednikiem budowlanych KNR-ów i KNNR-ów.
Kolejnym produktem będącym w naszej ofercie jest Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury PFU może służyć do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. PFU może obejmować swoim zakresem zarówno procedurę "zaprojektuj" jak i "zaprojektuj i wybuduj".
Usługą odbiegającą trochę od wyżej opisanych, a jednak poszukiwaną przez inwestorów jest wycena szkód i przywrócenia stanu pierwotnego powstałych w wyniku przypadków losowych dla osób i instytucji ubiegających się o odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych. Zdanie się jedynie na wycenę przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej jest jak kupowanie produktów jednej firmy bez zapoznania się z ofertą konkurencji.

WYKONAWCY

Dział Przygotowania Produkcji w firmie budowlanej jest jednym z ważniejszych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Uczestniczy w procesie inwestycyjnym od etapu wyceny poprzedzającej ofertowanie, poprzez ofertowanie, realizację i odbiory końcowe.
W procesie wyceny i ofertowania Dział Przygotowania Produkcji dokonuje wyceny na podstawie kosztorysów ślepych lub przedmiarów, dokumentacji projektowej lub obmiarów z natury.
Biorąc udział w przetargach których finansowanie pochodzi z budżetu państwa nieodzowna jest znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Od tego zależy poprawność złożonej oferty, a co za tym idzie nieodrzucenie złożonej oferty.
Podczas relizacji inwestycji Dział Przygotowania Produkcji zajmuje się koordynacją zamówień, specyfikacją materiałów, poszukiwaniem dostawców, podwykonawców. W zakres jego obowiązków wchodzi również rozliczanie podwykonawców, sporządzanie kosztorysów wykonawczych i protokołów odbioru. Osoby pracujące w takiej jednostce jako autorzy i wykonawcy kosztorysów ściśle współpracują z nadzorem inwestycji z ramienia inwestora i wykonawcy. Efektem takiej współpracy jest dokumentacja kosztorysowa będąca podstawą do rozliczenia inwestycji po jej zakończeniu.


Nie wszystkie firmy budowlane posiadają dział lub pracownika odpowiadającego za wcześniej opisany zakres.

Nie wszystkie firmy są w stanie przygotować ofertę zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. I do takich firm DevisArt kieruje swoją ofertę.
Naszym największym atutem są: wieloletnie doświadczenie w pracy w biurze oraz bezpośrednio na budowie, znajomość Prawa Zamówień Publicznych, doskonała znajomość zasad kosztorysowania oraz obsługi programów kosztorysujących, umiejętność czytania dokumentacji papierowej i elektronicznej.


Współpraca jaką oferujemy może mieć charakter jednorazowy i dotyczyć sporządzenia wyłącznie kosztorysu lub oferty lub też może dotyczyć całej inwestycji. W takiej sytuacji istnieje możliwość podpisania umowy ryczałtowej określającej zakres oraz formę współpracy.

Zakres naszych usług obejmuje branże:
- ogólnobudowlana inwestycyjna i remontowa (obiekty: mieszkaniowe, szkolnictwa, przemysłowe, komunalne, lecznictwa zbiorowego - przychodnie, szpitale);
- instalacje sanitarne (wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, ciepła technicznego, wody lodowej, wentylacyjne i klimatyzacyjne, gazy medyczne);
- instalacje elektryczne;
- instalacje teletechniczne i sieci strukturalne.

CENNIK

Czynniki mające wpływ na wycenę pracy kosztorysanta:

Materiały dostarczone kosztorysantowi:
- przedmiar w formie elektronicznej lub papierowej z podstawami wyceny;
- przedmiar bez podstaw wyceny (kosztorysant samodzielnie dobiera pozycje katalogowe);
- dokumentacja projektowa - kosztorysant ustala zakres prac na podstawie dokumentacji, dobiera pozycje kosztorysowe, dokonuje obmiaru i wyceny;
- brak dokumentacji - kosztorysant ustala zakres prac, dobiera pozycje i obmiary na podstawie ustaleń z inwestorem (z taką procedurą często mamy do czynienia podczas drobnych robót remontowo - modernizacyjnych w których brak projektu, nieodzowną w takiej sytuacji jest wizyta kosztorysanta na miejscu inwestycji celem dokonania przedmiarów).


Skala kalkulowanej inwestycji:

Podczas wyceny dużych inwestycji nakład poniesiony na dobór pozycji i wykonanie obmiaru może być dużo mniejszy (proporcjonalnie do wartości inwestycji) niż przy wycenie robót remontowo - modernizacyjnych, gdzie skomplikowany charakter robót wymaga drobiazgowej analizy stanu istniejącego i oczekiwań projektanta. Bardzo ważnym elementem jest również szczegółowość i "jakość" dostarczonego projektu. "Dobry" projekt powinien zawierać zestawienia materiałowe (np: ilość zbrojenia, zestawienie kanałów wentylacyjnych, instalacji wod-kan, c.o., osprzęt itp) - elementy będące podstawą wyliczeń projektanta, a wpływające znacznie na skrócenie pracy kosztorysanta co ma przełożenie na jej koszt.


Termin realizacji zlecenia:

Czas realizacji zlecenia zależny jest od charakteru otrzymanych materiałów, zakresu i stopnia komplikacji robót, sposobu/dokładności wyceny jakiej oczekuje zamawiający (metoda wskaźnikowa oparta na pewnych założeniach jest dużo szybsza od metody szczegółowej, ale obarczona większym błędem).

Powyższa charakterystyka pracy kosztorysanta ukazuje jak niejednoznaczną jest próba jej wyceny. Złożoność i charakter poszczególnych zadań inwestycyjnych powoduje, że do wielu zleceń należy podejść indywidualnie.


Skontaktuj się z nami

Adres

Etiudy Rewolucyjnej 3

Warszawa

02-643

Polska

Adres e-mail
Nr telefonu